Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-02-23

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2017 z dnia 12.02.2017 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2017

PYTANIE z dnia 21.02.2017r.

Pytanie  nr 1:
Prosimy o dostosowanie pkt 21 SIWZ zgodnie z zapisami art. 150 ust.7 ustawy Pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przepisy prawa zawarte w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp są przepisami bezwzględnie obowiązującymi a zatem będą obowiązywały bez względu na fakt czy Zamawiający w treści specyfikacji umieści czy też nie treść tego przepisu.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki