Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-02-22

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2017 z dnia 12.02.2017 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2017

PYTANIA z dnia 21.02.2017r.

Pytanie  nr 1:
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny? 
Pytanie  nr 2:
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
Pytanie  nr 3:
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
Pytanie  nr 4:
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?
Pytanie  nr 5:
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Odpowiedź na pytania 1,2,3,4 i 5
Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a treść rozporządzenia z dnia 2 września 2004 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego określa zakres i formę dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
Zatem Wykonawca w oparciu o wyżej wskazane dokumenty winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne nieścisłości - gdyby wystąpiły - należy każdorazowo wyjaśniać w drodze zapytań zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Pzp.

Pytanie  nr 6
:
Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
:
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników) i druków oraz kosztorysów ofertowych  (w przypadku, gdy są wymagane)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z treścią dotychczasowego orzecznictwa, że odpowiedzi udzielone przez zamawiającego na pytania wykonawców nie stanowią – co do zasady – zmiany siwz, a są jedynie wyjaśnieniami istniejącej treści specyfikacji (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, por. uzasadnienie wyr. KIO z 28.3.2011 r., KIO 545/11). Zatem odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, które nie  powodują modyfikacji treści siwz (w myśl art. 38 ust.4 ustawy Pzp) nie mogą być traktowane, jak integralna część siwz, stanowią bowiem jedynie uszczegółowienie, ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w siwz w zakresie przedstawionym przez wykonawców występujących z zapytaniami.

Pytanie  nr 8:
Czy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy?
Odpowiedź:
Nie.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki