Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DROGI GMINNE/2017 - Przebudowa dróg gminnych w Gościnie

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 12-02-2017 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 23819 - 2017

b) w dniu 12-02-2017 r. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.goscino.com.pl


Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - B/DROGI GMINNE/2017

Numer ogłoszenia: 23819 - 2017; data zamieszczenia: 12.02.2017


Gościno: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GOŚCINIE" ELEMENT A: Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - ulic IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP II ELEMENT B: Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w m. Gościno - ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno, krajowy numer identyfikacyjny 53488800000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78120   Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.goscino.com.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.goscino.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.goscino.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GOŚCINIE" ELEMENT A: Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - ulic IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP II ELEMENT B: Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w m. Gościno - ETAP II
Numer referencyjny: B/DROGI GMINNE/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie", w tym: 5.1. przebudowa dróg gminnych w Gościnie - ulic IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP II, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Jana Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa, ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin - element A zadania oraz 5.2. budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w m. Gościno, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Projektowo - Budowlanej "AR-tech", ul. Bat. Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin - element B zadania I. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu A zadania: 1. klasa drogi L- lokalna 2. kategoria ruchu: KR 2 i KR 3 3. nośność podłoża gruntowego: G4 4. szerokość nawierzchni: 5,00 m - 6,00 m 5. szerokość chodników: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m Planowany zakres prac od km 0+912 do 2+111,20 i obejmuje: 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów drogi (krawężniki chodników, obrzeża, istniejące nawierzchnie betonu asfaltowego) - zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przebudowywanych nawierzchni stanowią własność zamawiającego; po dokonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni wykonawca jest zobowiązany do przekazania odzyskanych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego; wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej i przekazania sfrezowanego asfaltu w miejsce wskazane przez zamawiającego; 2. wykonanie: 1) przebudowy jezdni o szerokości 6,00 m - 7,00 m na szerokość 5,00 m - 6,00m 2) budowę jezdni szerokości 5,00m - 6,00 m ( w tym obustronne ścieki po 0,30 m na odcinku ulicznym) 3) adaptacja remont jezdni szer. 5,50 m - 6,00 m na odcinku drogowym 4) budowę obustronnych chodników szerokość chodników 1,5 m, 2,0m, 2,5 m 5) przebudowa skrzyżowania 6) wprowadzenie małych drzew 7) możliwość parkowania w pasie drogowym 8) budowę kanału technologicznego 9) budowa oświetlenia drogi 10) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicznym 11) budowę odwodnienia powierzchniowego na odcinkach drogowych 12) usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem; 3. oświetlenie - budowa nowego oświetlenia i likwidacja istniejącego (zgodnie z dokumentacją); prowadzenie zasilania oświetlenia z wykorzystaniem kanałów technologicznych; latarnie na skraju pasa drogowego po stronie lewej na odcinku wylotowym i po stronie prawej na odcinku środkowym (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym); 4. kanał technologiczny na całej długości projektowanej przewidziano budowę kanału technologicznego w którym przewidziano także zasilenie oświetlenia (szczegółowy w projekcie wykonawczym branżowym); 5. odwodnienie - zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości, gdzie możliwy jest zasięg z odprowadzeniem grawitacyjnym; wymiana istniejących kanałów w złym stanie technicznym; doprowadzenie przyłączy do granicy pasa drogowego i do rynien zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego; na odcinku wlotowym przewidziano odwodnienie drogowe do rowów drogowych (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym); 6. zjazdy - pozostawiono wszystkie zjazdy istniejące; zmieniono nawierzchnie do projektowanej przebudowy; 7. zadrzewienia i zieleń - nasadzenia drzew wg projektu; 8. uzbrojenie i urządzenia nie związane z drogą: 1) wodociąg i kanalizacja - równolegle z przebudową drogi realizowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem opisanym w Elemencie B niniejszego przedmiotu zamówienia; budowa kanałów sanitarnych musi być skoordynowana z robotami przy budowie drogi; w ramach realizowanego projektu przebudowy drogi w zakresie usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarna ujęto regulację wysokościową studni i armatury kanalizacji w dostosowaniu do nowych rzędnych, 2) telekomunikacja - ujęto regulacje wysokości studni i armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych. Zakres prac drogowych od km 0+912 do 2+111,20 Zakres prac oświetleniowych kabel od lampy nr 207 łącznie z lampą - uwaga wybudowana jest lampa nr 207/1, kabel do połączenia od lampy 206 do lampy nr 207 i 207/1 jest zdeponowany u Zamawiającego . Kanał technologiczny od km 0,912 i wraz ze studnią 31 i 31/1 Zakres prac kanalizacji deszczowej kolektor od studni D11 (studnia wbudowana) uwaga: należy ująć w wycenie odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej nie ujęty w projekcie a zaznaczony w załączonym rysunku "Nadleśnictwo" od studni o rzędnych 39,65/37,85 do rurociągu kanalizacji deszczowej Dn 0,40 włączonej na trójnik rurą Dn0,25 L= 6,00m. II. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu B zadania: 1. planowany zakres prac dotyczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji ściekowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinku: kolektor od studni S 38, studnia jest wbudowana, zgodnie z dokumentacją stanowiąca załącznik nr 1A do SIWZ 2. zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości eksploatacyjnej kanalizacji sanitarnej (przerzuty ścieków) na obszarze zlewni budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym w projekcie budowlanym 2) roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopów po trasie projektowanej sieci kanalizacji ściekowej, 3) układanie kanałów i odgałęzień sieciowych wraz robotami przełączeniowymi zgodnie z wytycznymi wtp zamieszczonymi na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,1764,warunki-techniczne-siec-wyd-xii.pdf Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu dla zamierzonego przedsięwzięcia. Tymczasowa organizacja ruchu musi być konsultowana i zatwierdzona przez Zamawiającego; zamawiający informuje, że w wzdłuż budowanej drogi prowadzona jest również działalność gospodarcza; przez cały czas trwania robót wykonawca robót musi zapewnić dojazd do poszczególnych posesji; wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty koszty wykonania: a) projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem, b) czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – co uwzględni w projekcie organizacji ruchu na czas budowy, c) czasowych chodników umożliwiających komunikacje pieszą oraz ich utrzymanie, d) wykonanie oznakowania na czas budowy i jego utrzymanie, W cenie oferty należy również ująć koszty związane z wykonaniem i ustawieniem odpowiednich znaków informacyjnych związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy, jeśli będą wymagane oraz zawiadomienie właściwych organów na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt dokumentacji powykonawczej: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów), rodzaj i długości wykonanych i remontowanych sieci. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (wersja elektroniczna) podczas odbioru końcowego zadania dla zadania A i zadania B oddzielnie. Zamawiający zaznacza, że załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 5.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla ELEMENTÓW A i B zadania - określony został w niżej wskazanych dokumentach: 1) projekt budowlany wykonawczy 2) STWiOR 3) przedmiary robót - stanowiące załączniki nr 1 i nr 1A do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233140-2, 45233220-7, 45233142-6, 45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 6,0 mln PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5,0 mln PLN W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt a) wykonawcy mogą spełniać łącznie, - warunek określony w ppkt b) musi być spełniony w całości, co najmniej przez jednego z Wykonawców. UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy: - dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu - dla ubezpieczenia - wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, jednego lub dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) drogi lub ulicy o łącznej wartości co najmniej 5,0 mln PLN, Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem). Ze względu na zastrzeżenie zawarte w pkt 5.5.a SIWZ Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w ppkt a) polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek określony w ppkt a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu. b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, jest zobowiązany wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami spełniającymi następujące wymagania: - dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży drogowej lub mostowej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej lub bez ograniczeń – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacji – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.); Ponadto zamawiający wymaga aby kierownik budowy, którym dysponować będzie wykonawca posiadał nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży drogowych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wymóg w zakresie wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia dotyczy kierownika budowy w związku z kryterium oceny ofert
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości wskazanej przez Zamawiającego; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; c) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; d) wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w sytuacjach dopuszczonych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ (propozycja zobowiązania - załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. formularz ofertowy. 3. dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2): lit. a) – c)SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9) lit. a. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.9) lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Pomorski Bank Spółdzielczy O/ Gościno Nr: 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60
Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia     20
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy    20
   
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu), b) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy, c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne), d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, h) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2. w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane, 3. w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: Załączniki nr 1 i 1A - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Załączniki nr 3 (3.1.,3.2.,3.3.) - Oświadczenia- Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 5- Wykaz robót - Załącznik nr 6 - Wykaz osób - Załącznik nr 7 - Projekt umowy

512 KBPobierz

Projekty

73 MBPobierz

Przedmiary

6.9 MBPobierz

Szczegółowa specyfikacja techniczna

2.7 MBPobierz

Kanalizacja Sanitarna

4.9 MBPobierz