Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PFiŚ/2/2016

           Gościno, 2016-12-28

  

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.: PFiŚ/2/2016

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający, Gmina Gościno, przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gościno"

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie - 350.000 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zestawienie ofert otwartych w dniu 27 grudnia 2016r. o godz. 10:10

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty (zł)

(waga 60%)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu,
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

433.939,68 zł

od 01.02.2017r.

do 31.01.2018r.

 

Zgodnie ze wzorem umowy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki

Zestawienie ofert otwartych w dniu 27 grudnia 2016r. o godz. 10:10

41 KBPobierz