Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

   

Gościno, 20-12-2016 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno
tel. 943513376
fax. 94 3513376


ZAPYTANIE OFERTOWE*


W związku z realizacją projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno"  Zamawiający, Gmina Gościno, prosi o przedstawienie oferty cenowej na: przeprowadzenie działań dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno.

I.
Zakres wyceny oferty:

 • Przeprowadzenie Szkoleń dla Zespołu ds. rewitalizacji i pracowników jst. Szkolenia stacjonarne, odbywać się będą na każdym z etapów pracy nad LPR. Podstawą pracy szkoleniowej będą materiały opracowane przez Zespół ds. rewitalizacji. Podczas szkoleń nastąpi weryfikacja opracowanych przed spotkaniem materiałów odnoszących się do LPR. Planuje się organizację co najmniej 5 szkoleń po 8 godzin każde z trenerem na każdym z posiedzeń Zespołu ds. rewitalizacji.
 • Szkolenia dla Zespołu ds. rewitalizacji i pracowników jst. Materiały szkoleniowe (dydaktyczne). Zakłada się przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla 10 członków Zespołu ds. rewitalizacji (przedstawicieli gminnych, NGO's, GOPS w Gościnie, Zakład Usług Komunalnych Gościno, Dom Kultury w Gościnie). Materiały dydaktyczne obejmować będą materiały dla uczestników szkolenia; materiały dla prowadzącego szkolenie; materiały samokształceniowe.
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza danych zastanych (desk research). Analiza dokumentów strategicznych (Studium, MPZP, Strategia Gminy, Strategia rozwiązywania problemów społecznych - inne dokumenty gminy Gościno), analiza ekspercka w celu opracowania opisu powiązań;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza ekspercka, eksperta ds. planowania strategicznego: analiza potencjałów i barier rewitalizacji; identyfikacja rozmieszczenia i koncentracji  problemów technicznych i przestrzennych, analiza dokumentacji zdjęciowej opracowanej w wyniku spacerów studyjnych; analiza SWOT;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Spacery studyjne Realizacja spacerów studyjnych w celu procesu poznania obszarów „w rzeczywistości”, pozyskanie dokumentacji zdjęciowej budynków i obiektów;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Badanie kwestionariuszowe PAPI. Opracowanie scenariusza badania PAPI, kontrola realizacji ankiet, sortowanie danych, analizy wyników;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Badanie kwestionariuszowe PAPI. Badania z mieszkańcami PAPI (Paper & Pen Personal Interview). Realizacja badania na próbie 100 mieszkańców;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Wywiady pogłębione IDI. Opracowanie scenariusza, umawianie i realizacja IDI x 5 z przedstawicielami gminy i miejskimi NGO’s, przeprowadzenie wywiadów nieustrukturyzowanych, których celem jest zdobycie wiedzy w zakresie opinii, poglądów osób decyzyjnych w gminie pod względem realizacji priorytetów i celów oraz działań programu rewitalizacji;
 • Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza statystyczna wskaźników, sfera społeczna.  Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie dla miejscowości obszarów/podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy społecznej: ubóstwo: liczba osób korzystających z zasiłków OPS, alkoholizm: liczba osób z problemem alkoholowym korzystająca z działalności GKPA,  przemoc: liczba założonych niebieskich kart, niepełnosprawność: liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS, liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, bezrobocie: liczba zarejestrowanych bezrobotnych, analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI i spacerów studyjnych, opracowanie zbiorczego Index of Multiple Deprivation dla wskaźników sfery społecznej;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza statystyczna wskaźników, sfera gospodarcza. Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie ulic dla obszarów/podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy gospodarczej: liczba podmiotów w systemie REGON,  poziom aktywności gospodarczej, analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI i spacerów studyjnych;
 • Przeprowadzenie  diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza statystyczna wskaźników, sfera środowiskowa. Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie ulic dla obszarów/podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy środowiskowej: masa odebranych odpadów w podziale na jednostki terytorialne, dostęp do sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, nielegalne wysypiska odpadów, analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI i spacerów studyjnych;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza statystyczna wskaźników, sfera przestrzenno-funkcjonalna. Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie ulic dla obszarów/podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy przestrzenno-funkcjonalnej: liczba zabytków, ilość połączeń komunikacji publicznej, które są realizowane przez przewoźników na badanym obszarze,  analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI i spacerów studyjnych;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Analiza statystyczna wskaźników, sfera techniczna. Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie ulic dla obszarów/podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy technicznej: drogi gminne i ich stan, analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI i spacerów studyjnych;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Opracowanie map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pozyskanie kopii cyfrowych mapy zasadniczej w celu podkładu mapy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; pozyskanie podkładu z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego; format A 0 mapy zasadniczej w skali 1: 5000;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Opracowanie map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przygotowanie podkładu do naniesienia danych dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, weryfikacja numerów działek, danych o użytkowaniu w formie opisów, tytuł załącznika z nr uchwały, marginesy, itp.;
 • Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej. Opracowanie map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wizualizacja danych statystycznych na mapach (program Quantium GIS lub podobny) w skali 1:5000, opracowanie map do pracy dla Zespołu ds. Rewitalizacji i JTS w postaci jpeg lub tiff; z granicami działek, wprowadzanie uwag do wyznaczonych granic obszaru;
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych. Warsztaty rewitalizacyjne. Organizacja, nabór, umawianie uczestników warsztatów rewitalizacyjnych x3;
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych.  Badanie CAWI. Ankieta CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) polegająca na przeprowadzeniu wywiadu poprzez udostępnienie uczestnikom badania kwestionariusza internetowego w celu zebrania opinii o propozycjach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nadawaniu wag w analizie SWOT, zgłaszaniu uwag w ramach konsultacji społecznych, przygotowanie kwestionariusza, wynajęcie platformy badawczej, nadzór nad realizacją badania, analizy wynikowe - ryczałt;
 • Opracowanie projektów rewitalizacyjnych i wskaźniki monitorowania efektów. Analiza eksperta ds. planowania strategicznego (przygotowanie projektu opisów projektów rewitalizacyjnych; lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania; charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań); opracowanie systemu wskaźników produktu i rezultatu;
 • Promocja. Druk plakatów informacyjnych format B2, jednostronne/druk: kolor. Materiały oznakowane zostaną zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz zawierać będą znaki graficzne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
 • SOOŚ Przeprowadzenie SOOŚ dla projektu aktualizacji LPR.
 • Opinia biegłego rewidenta 1 raz. Opracowanie protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu.

II.
Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  - do 29.12.2016 r.    

III.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim jest najniższa cena 100%.
Zamawiający wymaga aby Oferent wykazał, że w ostatnich 2 latach wykonał co najmniej jeden program rewitalizacji miasta lub gminy.

Zmawiający wymaga, aby do złożonej oferty załączono wykaz wykonanych Programów Rewitalizacji Miast  bądź Gmin wraz z dowodami określającymi czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

IV.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
- do 30.06.2017 roku.

V.
Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnień udziela
: p. Agnieszka Sielska, Anna Wieczorek - tel. 94. 35 13 376

VI.
* Ofertę  należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego na adres e-mail: fe-biuro@goscino.com.pl, fu-wieczorek@goscino.com.pl  lub fax (94)3513378 bądź Pocztą Polską na adres: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie z dopiskiem: Oferta do zapytania ofertowego dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno.

Zamawiający:
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO I ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

337 KBPobierz

Załącznik Nr 1

77 KBPobierz

Załącznik Nr 2

54 KBPobierz