Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PF/KREDYT/2016 Gościno, 2016-12-01

Gościno, 2016-12-01

Zamawiający
Gmina Gościno

Znak postępowania: PF/KREDYT/2016

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Udzielenie kredytu Gminie Gościno


Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 01.12.2016r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie udzielenia kredytu Gminie Gościno. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1
złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin.


W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 4 oferty. Wykluczono 0 wykonawców. Odrzucono 0
ofert. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.


Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

38 KBPobierz