Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-11-25

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DOWOZY/2017

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania nr post.: "Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku 2017"

numer ogłoszenia: 346882 – 2016  z dnia 18.11.2016r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ w postępowaniu nr B/DOWOZY/2017.

PYTANIA z dnia 24.11.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Czy mówiąc o spoczywającym na wykonawcy obowiązku ,,zatrudnienia” opiekunów uczniów (§ 3 ust. 4 umowy), Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia opiekunów w oparciu o umowę o pracę, czy też używa pojęcia ,,zatrudnienie” w znaczeniu potocznym, co czyni dopuszczalnym świadczenie usług przez opiekunów w formie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie)? Powyższa wątpliwość odnośnie znaczenia terminu "zatrudnienie" nasuwa się w kontekście posłużenia się przez zamawiającego tym pojęciem w kontekście zawartego w § 8 umowy – gdzie mowa o obowiązku "zatrudnienia" kierowców w ramach stosunku pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza każdą formę zatrudnienia opiekunów, w tym również w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Pytanie  nr 2:
Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wymaga, aby usługa była wykonywana z góry ustaloną, konkretną liczbą pojazdów?  Zgodnie z cz. V pkt 1 ppkt 2)d) SIWZ Zamawiający wymaga żeby Wykonawca dysponował co najmniej dwoma autobusami. Analizy tras i godzin dowozu i odwozu wskazują jednak konieczność zaangażowania trzech autobusów.
Odpowiedź:
Nie. Wykonawca decyduje dla jakiej ilości części składa ofertę.

Pytanie  nr 3:
Prosimy o określenie w jakim stopniu (poprzez określenie np. wskaźnik %) może nastąpić zmiana liczby uczniów na poszczególnych trasach zarówno w trakcie okresu od stycznia do czerwca 2017r.  jak również od września 2017r.? Taki wskaźnik jest istotny dla potencjalnego Wykonawcy w celu właściwej kalkulacji cen usługi i biletu miesięcznego na poszczególnych trasach stanowiących części zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma takiej wiedzy, w szczególności nie jest w stanie określić ewentualnej zmiany liczby uczniów dla poszczególnych części zamówienia w związku z przygotowywana reformą systemu oświaty.

Pytanie  nr 4:
Zgodnie z brzmieniem SIWZ kryterium wyboru oferenta jest w 100% cena. Zdaniem Przewoźnika wymóg ten może być sprzeczny z art. 91 ust. 2a ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”, zgodnie z którym Zamawiający powinien zastosować kryterium ceny o wadze do 60%. W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie zasadności posłużenia się tylko i wyłącznie kryterium ceny oferty.
Odpowiedź:
Zdaniem Zamawiającego przepisy art. 91 ust. 2a ustawy Pzp nie zostały naruszone.

Pytanie  nr 5:
Prosimy o potwierdzenie czy celem Zamawiającego jest realizowanie usługi przewozowej w ramach komunikacji regularnej otwartej, o czym świadczy m.in. zamiar rozliczania się w oparciu o sprzedawane bilety miesięczne?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie  nr 6:
Czy wskazane w § 4 ust. 1 wysokości kar umownych należnych w razie wymienionych w tym zapisie poszczególnych przypadków niewykonania zobowiązania, nie stanowią kwot rażąco wygórowanych w odniesieniu do wartości przedmiotu umowy? (co umożliwiałoby ewentualne zastosowanie instytucji miarkowania kary umownej – art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego).
Odpowiedź:
Zamawiający stoi na stanowisku, że określone we wzorze umowy wysokości kar umownych nie są rażąco wygórowane.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki