Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-11-18

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: PF/KREDYT/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie kredytu Gminie Gościno"

numer ogłoszenia: 340141– 2016  z dnia 09.11.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: PF/KREDYT/2016.

PYTANIA z dnia 17.11.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Bardzo proszę o odpowiedź, czy to jest pomyłka, że kredyt ma być oprocentowany zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego – kwartału kalendarzowego (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz. 11.00)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ww. informacja w SIWZ nie jest pomyłką.

Pytanie  nr 2:
Jednocześnie proszę o odpowiedź, czy to również jest pomyłka, że w paragrafie III ust. 1 SIWZ mówiącym o  przedmiocie zamówienia jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gościno w roku 2015, czy też powinno być w 2016 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską i w treści SIWZ w § III ust.1, który przyjmuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gościno w roku 2016, w wysokości 3.153.000 złotych, na okres 2016-2021

Pytanie  nr 3:
Proszę o odpowiedź, która data ostatecznej spłaty kredytu jest prawidłowa, czy 31.12.2021 r., o której mowa w paragrafie III ust. 1 pkt 1 SIWZ czy 31.10.2021 r. o której mowa w paragrafie IV ust. 2 SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że data ostatecznej spłaty kredytu to dzień 31.12.2021r., w związku z powyższym zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarska w § III ust. 1 pkt 1 SIWZ.

Pytanie  nr 4:
Proszę o dostarczenie opinii RIO z wykonania budżetu za rok 2015.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przedkłada skan opinii RIO.

Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki


Skan opinii RIO

1.4 MBPobierz