Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Gościno sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, w pokoju nr 16 w godzinach od 800 – 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów centrum Gościna, z częściowym utrzymaniem funkcji planu obowiązującego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gościna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2016 r.

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki