Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Gościno sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, w pokoju nr 16 w godzinach od 800 – 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów centrum Gościna, z częściowym utrzymaniem funkcji planu obowiązującego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gościna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2016 r.

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki