Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - CENTRUM PRZESIADKOWE/2016

Gościno, 2016-07-11

Zamawiający
Gmina Gościno

Pan Bartosz Sontowski
Autorska Pracownia Projektowa
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

Znak postępowania: B/DOKUMENTACJA - CENTRUM PRZESIADKOWE/2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na realizację zadania pn.:

Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego, tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych  i komunikacyjnych

I. wybrano ofertę Nr 1, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, złożoną przez:

Pana Bartosza Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa,
ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt:
- w kryterium ceny - 90 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta - oferta wybranego Wykonawcy. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty w obu kryteriach wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki