Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer ogłoszenia: 90725 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109393-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno
Przedmiotem zamówienia jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016. Warunki techniczne ciągnika: 1. rok produkcji 2016, 2. napęd na 4 koła 3. Silnik: a)...
Termin składania ofert: 2016-07-11


Numer ogłoszenia: 118577 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109393 - 2016 data 29.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4)
 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016.
  Warunki techniczne ciągnika:
  1. rok produkcji 2016,
  2. napęd na 4 koła
  3. Silnik:
  a) moc znamionowa silnika od 95-110 kM,
  b) maksymalny moment obrotowy min. 420Ns-450ns przy 1500 obr/min
  c) Disel 4-cylindrowy chłodzony cieczą
  4. Kabina:
  a) wyposażona w 4 tylne i 2 przednie światła robocze
  b) klimatyzowana, ogrzewana, wentylowana
  c) wyposażona w szyberdach
  5. Hydraulika - min. 2 pompy wspomagające oraz min. trzy rozdzielacze mechaniczne
  6. Pojemność zbiornika paliwa 100-130 ltr.
  7. Rewers mechaniczno - hydrauliczny.
  8. TUZ przedni.
  9. TUZ tylny.
  10. Skrzynia biegów synchronizowana.
  11. WOM tylny 540/540E zależny.
  12. Hak do zaczepu przyczep jednoosiowych.
  13. Wspomaganie kierownicy.
  14. Tylny podnośnik - min. udźwig do nie mniejszy niż 3000 kg z 2 siłownikami wspomagającymi.
  15. Autoryzowana stacja serwisowa zlokalizowana w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego.
  16. Gwarancja min. 12 miesięcy.

  Gwarancja: Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad (w tym do wymiany na nowe wadliwych elementów) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Naprawa oraz wymiana ujawnionych wad odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w przedmiocie zamówienia również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). Okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016.

  Warunki techniczne ciągnika:
  1. rok produkcji 2016,
  2. napęd na 4 koła
  3. Silnik:
  a) moc znamionowa silnika od 85 -110 kM,
  b) maksymalny moment obrotowy min. 420Ns-450ns przy 1500 obr/min
  c) Disel 4-cylindrowy chłodzony cieczą
  4. Kabina:
  a) wyposażona w 4 tylne i 2 przednie światła robocze
  b) klimatyzowana, ogrzewana, wentylowana
  5. Hydraulika - min. 2 pompy wspomagające oraz min. trzy rozdzielacze mechaniczne
  6. Pojemność zbiornika paliwa 100-130 ltr.
  7. Rewers mechaniczno lub hydrauliczny.
  8. TUZ przedni.
  9. TUZ tylny.
  10. Skrzynia biegów synchronizowana.
  11. WOM tylny 540/540E zależny.
  12. Hak do zaczepu przyczep jednoosiowych.
  13. Wspomaganie kierownicy.
  14. Tylny podnośnik - min. udźwig do nie mniejszy niż 3000 kg z 2 siłownikami wspomagającymi.
  15. Autoryzowana stacja serwisowa zlokalizowana w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego.
  16. Gwarancja min. 12 miesięcy.

  Gwarancja: Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad (w tym do wymiany na nowe wadliwych elementów) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Naprawa oraz wymiana ujawnionych wad odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w przedmiocie zamówienia również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). Okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)
 • W ogłoszeniu jestTermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00.