Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/BAJKOWA/2016

Gościno, 2016-06-28

Zamawiający
Gmina Gościno

Znak postępowania: B/BAJKOWA/2016

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

"Przebudowa drogi w m. Gościno o długości 1,08 km"

Wybrano ofertę Nr 2, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp, złożoną przez:

Pana Andrzeja Zakrzewskiego - Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych
ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt
- w kryterium ceny - 90 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty w obu kryteriach wynosi 100 punktów.

I. W przedmiotowym postępowania oferty złożyli również następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium ceny - 71,72 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt
łączna punktacja 81,72 pkt

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "TEBRA" G. Kowalczy sp.j.,
ul. Jantarowa 46, 75-256 Koszalin
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium ceny - 62,10 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt
łączna punktacja 72,10 pkt

Oferta nr 4:
Kazimierz Domaracki - DOMAR,
Tatów 3, 76-039 Biesiekierz
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium ceny - 84,28 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt
łączna punktacja 94,28 pkt

Oferta nr 5:
Bogdan Dembowski - "MABUD",
ul. Błonie 5A, 72-300 Gryfice
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium ceny - 72,43 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt
łączna punktacja 82,43 pkt


II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III
. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki