Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - PARK MIEJSKI W GOŚCINIE/2016

Gościno, 2016-06-22

Zamawiający
Gmina Gościno

Znak postępowania: B/DOKUMENTACJA - PARK MIEJSKI W GOŚCINIE/2016

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej Parku Miejskiego w mieście Gościno na działkach gruntu o numerach: 91/11, 91/12, 91/13, 91/14 obręb Miasto Gościno (o łącznej powierzchni 1,8645 ha) oraz na działkach gruntu o numerach: 269 i 270, obręb ewidencyjny Gościno Dwór (o łącznej powierzchni 3,8264 ha)

wybrano ofertę Nr 1, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, złożoną przez:
Panią Natalię Maćków - Pracownia Architektury Krajobrazu "TRZY MAŁE DRZEKA", ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt:
- w kryterium ceny - 90 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty w obu kryteriach wynosi 100 punktów.
I. W przedmiotowym postępowaniu ofertę nr 2 złożyła również
:

Pani Magdalena Wilczyńska - C2 Centrum Projektowe, ul. Sarmacka 3/5,61-616 Poznań 
Oferta uzyskała punktację: 
w kryterium ceny: 74,68 pkt;
w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt;
łączna punktacja 84,68 pkt

II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki