Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/CIĄGNIK /2016

          Gościno, 2016-06-21

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo AGROMA sp. z o.o.
                           ul. Szczecińska 14-16
75-135 Koszalin

Nr postępowania: B/CIĄGNIK/2016

numer ogłoszenia w BZP - 81357-2016 z dnia 10.06.2016 roku


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia   o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016.

Uzasadnienie

    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.06.2016 roku.
    W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ sporządzonej dla tego postępowania, ponieważ Wykonawca w złożonej ofercie (formularz ofertowy pkt 3) zaproponował własną specyfikację i warunki udziału w postępowaniu, które złożył na załączniku nr 6. Treść załącznika nr 6 nie odpowiada treści SIWZ oraz wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. Oferta taka podlega odrzuceniu w oparciu o art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

    Mając powyższe na uwadze oraz biorąc pod uwagę treść art. 93 ust.1 pkt 1 należało orzec o unieważnieniu postępowania.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Unieważnienie

302 KBPobierz