Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/DOKUMENTACJA - ul. KARLIŃSKA/2016

          Gościno, 2016-06-06

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Wykonawca:

Pracownie Inżynierskie Socha Sp. z o.o.
                            z siedzibą w Bydgoszczy
                            ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
                            85-065 Bydgoszcz

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - ul. KARLIŃSKA/2016

numer ogłoszenia w BZP - 127722-2016 z dnia 19.05.2016 roku


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2164.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno.

Uzasadnienie

    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.05.2016 roku.
    W wyznaczonym terminie złożono tylko jedną ofertę, której cena znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
    W związku z powyższym, w oparciu o treść przepisu art. 93 ust 1 pkt 4 ) ustawy Pzp, postanowiono jak w sentencji..

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Unieważnienie

29 KBPobierz