Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/NADZÓR INWESTORSKI/2016

Gościno, 2016-03-15

Zamawiający
Gmina Gościno

Znak postępowania:  B/DROGI GMINNE/2016

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.:

"Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

 (numer ogłoszenia: 41764 – 2016 z dnia 24.02.2016 r.)

I.
Wybrano ofertę Nr 7, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, złożoną przez:

Tomasza Łapińskiego - TK-PROJEKT,
ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt
- w kryterium "cena brutto" - 90 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 10 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowania oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
Stanisław Kordek - POWIERNICTWO KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa,
ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 23,52 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 0 pkt
łączna punktacja oferty nr 1 wynosi  23,52pkt

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "EKOBUD" s.c. J. Filipowska & A. Filipowska,
ul. Słowiańska 11 b, 75-846 Koszalin
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 64,51 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 0 pkt
łączna punktacja oferty nr 2 wynosi  64,51 pkt

Oferta nr 3:
Michał Łaga - MILAG Usługi Budowlane,
ul. Szewska 12/6B, 81-166 Gdynia
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 42,06 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 0 pkt
łączna punktacja oferty nr 3 wynosi  42,06 pkt

Oferta nr 4:
Konsorcjum:
KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp.k.,

Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj,
Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 32,23 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 10 pkt
łączna punktacja oferty nr 4 wynosi  42,23 pkt

Oferta nr 5:
Development Desing Sp. z o.o.,
ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 15,00 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 10 pkt
łączna punktacja oferty nr 5 wynosi  26,00 pkt

Oferta nr 6:
NBQSI Sp. z o.o.,
ul.Gdańska 3c, 70-660 Szczecin
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 28,78 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 10 pkt
łączna punktacja oferty nr 6 wynosi  38,78 pkt

Oferta nr 8:
Krzysztof Chwalisz - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe,
ul. Sianowska 28, 75-463 Koszalin
Oferta uzyskała punktację:  
- w kryterium "cena brutto" - 37,71 pkt
- w kryterium "częstotliwość pobytu na terenie budowy" - 0 pkt
łączna punktacja oferty nr 8 wynosi  37,71 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV
. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem i/lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki