Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-23

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIE z dnia 22.02.2016r.

Pytanie  nr 1:
W załączeniu do przedmiaru (etap1) zestawiono prace polegające na frezowaniu istniejącej jezdni przy połączeniu z nowa nawierzchnią, ułożeniu siatki oraz warstw bitumicznych na pow. 35 m². W przedmiarze nie ujęto tych pozycji. Czy przy wycenie należy uwzględnić te roboty? Prosimy o podanie jednoznacznych parametrów dot. siatki wzmacniającej, informacje w SST i załącznikach do przedmiaru są różne.
Odpowiedź:
Tak, roboty te należy uwzględnić przy wycenie. 
Parametry siatki: wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min 100 MPa.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki