Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-18

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIA z dnia 17.02.2016r.

Pytanie  nr 1:
Prosimy o podanie konstrukcji odtworzenia nawierzchni w miejscach przejścia przyłączy kanalizacji deszczowej/sanitarnej na odcinku drogi, w której pozostaje istniejąca nawierzchnia bitumiczna bez zmian.
Odpowiedź
:
Odtworzenie zgodnie z nawierzchnią na ciągach poza terenem robót drogowych dla KR2; 4 cm warstwa ścieralna AC11S; 8cm warstwa wiążąca AC16W; 22 podbudowa z kruszywa C50/30; 20cm warstwa mrozoochronna c1,5/2<4MPa (KR2 jest na wszystkich ciągach z wyjątkiem proj. ronda i przejazdu z proj. ronda do Karlina gdzie jest KR3).

Pytanie  nr 2:
Prosimy o podanie sposobu zakończenia robót sieciowych w km 0+912.
Odpowiedź:
Kanalizację deszczową należy wykonać do studni D11, a ze studni D11 połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową.

Pytanie  nr 3:
Jeśli projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej od studni Sd8 do Sd11 poza zakresem robót drogowych (km 0+912) prosimy o podanie sposobu odtworzenia istniejących nawierzchni.
Odpowiedź:
Nawierzchnia na odcinkach od Sd8 do Sd11  (odcinki nie wchodzące w zakres wykonania od Sd9 do Sd11)  wypełnić warstwą podbudowy z kruszywa C50/30; warstwę wierzchnią wypełnić destruktem pozyskanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych do poziomu istniejącej nawierzchni.
Nawierzchnia od Sd8 do Sd9 nie wchodząca w zakres realizacji, zgodnie z treścią odpowiedzi do z pytania nr 1.     
Zaprojektowany odcinek jest obustronnie zaślepiony i zamknięty.

Pytanie  nr 4:
Prosimy o określenie średnicy przyłączy (p1-p26) kanalizacji deszczowej w zakresie objętym zakresem zamówienia.
Odpowiedź:
Wszystkie przyłącza p1 - p26 są z PCV 160mm.

Pytanie  nr 5:
Prosimy o doprecyzowanie, jakiego materiału Zamawiający wymaga na warstwę podbudowy z kruszywa? Na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych i w opisie technicznym - C50/30, wg. SST - C90/3.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podbudowa jest z kruszywa C50/30.

PYTANIE z dnia 18.02.2016r.

Pytanie  nr 1:
Proszę o podanie zakresu prac dla zadania A budowy kanalizacji deszczowej, tj. kanał główny (jakie studnie) oraz długości tak jak dla zadania B (SIWZ str. 3).
Odpowiedź:
Długość odcinka zgodna z projektem Kanalizacja deszczowej Rys. 2.1; profil kolektora deszczowego oraz odcinek Sd8 do Sd11  - Rys. 2.8; profil kanału deszczowego Sd8-Sd11.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki