Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-18

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIA z dnia 16.02.2016r.


Pytanie  nr 1:
    Analizując dokumentację przetargową dotyczącą ww. przetargu Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ dotyczącym potwierdzenia spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wszystkich robót z ostatnich 5 lat, które wykonał Wykonawca oraz dołączenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie?
    Zwracamy uwagę, że żądanie wykazu wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych w sytuacji,  gdy ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, że będą one weryfikowane inaczej niż przez pryzmat warunku z wymienionego wyżej punktu jest nie tylko niecelowe ale również stanowi duże obciążenie dla wykonawcy mającego duże i wieloletnie doświadczenie na rynku. Firma taka będzie bowiem musiała złożyć wykaz, którego Zamawiający nie tylko nie będzie musiał a nawet nie będzie mógł sprawdzić inaczej niż tylko pod kątem oceny spełniania warunku. W konsekwencji odmienna niż przedstawiona przez nas interpretacja dyskryminowałaby część potencjalnych wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Duże firmy budowlane realizujące nie tylko roboty drogowe, ale również kubaturowe, hydroinżynieryjne, kolejowe na terenie całego kraju, wykonały bowiem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ogromną ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach), w tym także bardzo duża ilość robót drogowych spełniających wymóg wskazany przez Zamawiającego w treści SIWZ. W konsekwencji, ostawienie warunku przedłożenia wykazu obejmującego wykaz wszystkich robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, skutkowałoby koniecznością składania przez takich wykonawców wraz z ofertą kilkusetstronicowych wykazów robót wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), co skutkowałoby składaniem przez takich wykonawców wielokilogramowych ofert.
    Oczywistym jest, że konieczność dokonania przez Zamawiającego wszechstronnej analizy takich dokumentów znacząco wydłużałaby postępowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający nie potrzebuje pełnego wykazu robót, to prosimy o sprecyzowanie minimalnego warunku wiedzy i doświadczenia, jaki powinien spełnić każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wykaz robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; wykaz winien obejmować co najmniej te roboty, w oparciu o które Wykonawca wykaże spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w żadnym punkcie SIWZ nie użył określenia: "wszystkich robót z ostatnich 5 lat".

Pytanie  nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż  beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie  nr 3:
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?  
Pytanie  nr 4:
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
Pytanie  nr 5
:
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
Pytanie  nr 6:
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?
Pytanie  nr 7:
Jak przy sporządzaniu ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Odpowiedź na pytania 3,4,5,6,7
Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004 roku, określa zakres i formę dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Zatem Wykonawca w oparciu o wyżej wskazane dokumenty winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne nieścisłości - gdyby wystąpiły - należy każdorazowo wyjaśniać w drodze zapytań zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Pzp.

Pytanie  nr 8:
Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Odpowiedź:
Tak.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki