Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-15

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIE z dnia 12.02.2016r.

Pytanie  nr 1:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID).
Odpowiedź
:
Zamawiający zamieścił skan ww. decyzji poniżej jako załącznik nr 1 - DECYZJA NR 00592/2015 - O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Pytanie  nr 2:
W nawiązaniu do zapisu SIWZ dotyczącego zobowiązania Wykonawcy do konsultowania i zatwierdzanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) prosimy o wskazanie, w którym miejscu procesu opiniowania  i zatwierdzania projektu organizacji ruchu Zamawiający chce wyrazić swoją opinię? Rozporządzenie wskazuje, że projekty opinii właściwa terenowo jednostka policji i zarządca drogi, a zatwierdza organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem drogami (tu: Starosta Powiatu).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga swojego uczestnictwa w całym procesie przygotowywania przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, przed jego zatwierdzeniem. 

Pytanie  nr 3
:
Prosimy o odpowiedź, czy zapis SIWZ o konieczności wykonania czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych jest dla wykonawców obligatoryjny? Zaznaczamy, że w terenie zabudowanym ilość miejsca w pasie drogowym, w opinii wykonawcy – nie pozwala na ułożenie dróg objazdowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych w miejscach gdzie będzie to konieczne, w szczególności na ul. Brylantowej w Gościnie.
Pytanie  nr 4
:
W nawiązaniu do zapisu SIWZ: „Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, na zasadach opisanych w umowie”. Prosimy o odpowiedź, o jaką „umowę gwarancyjną” chodzi? Zamawiający nie udostępnił projektu takiej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał realizacji udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na zasadach określonych w §12 projektu umowy, stanowiącej  załącznik do SIWZ.

Pytanie  nr 5:
W §1 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający wskazuje, że przyjmuje, iż wykonawca dysponujący SST  i dokumentacją projektową wycenił najszerszy możliwy zakres wymagań wynikający z tych dokumentów. Prosimy o odpowiedź, który z tych dokumentów należy traktować jako nadrzędny w przypadku, gdyby zapisy w nich były wzajemnie wykluczające się lub niespójne (przykład niedotyczący tego postępowania: w projekcie warstwa ścieralna z AC11S, w SST  SMA8S).
Odpowiedź
:
Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004 roku, który określa zakres i formę dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Zatem Wykonawca w oparciu o wyżej wskazane dokumenty winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne nieścisłości - gdyby wystąpiły - należy każdorazowo wyjaśniać w drodze zapytań zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Pzp.

Pytanie  nr 6:
W nawiązaniu do §7 ust. 4 i ust. 5 projektu umowy, prosimy Zamawiającego o zmianę terminu 14 dni na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej na termin 7 dni. Termin 14 dni może powodować opóźnienia we wprowadzeniu podwykonawcy na budowę, a co za tym idzie – niedotrzymanie harmonogramu prac.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany w treści projektu umowy (stanowiącej załącznik do SIWZ) w taki sposób, że treść ust. 4 i ust. 5 paragrafu 7 przedmiotowego projektu umowy przyjmuje brzmienie:
"4. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego".


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki


Zał. Nr 1 - DECYZJA NR 00592/2015 - O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

619 KBPobierz