Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-12

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIE z dnia 11.02.2016r.


Pytanie  nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż  beneficjentem gwarancji bankowej jest:
Gmina Gościno - upoważniona do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu Zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, tj. Gminy Gościno i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o.
  • Gmina Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno,
  • MWiK Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

Odpowiedź:
Tak beneficjentem gwarancji bankowej jest Gmina Gościno.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki