Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer ogłoszenia: 30112 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28890-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych w Gościnie- w tym: - przebudowa dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr...

Termin składania ofert: 2016-02-24


Numer ogłoszenia: 30112 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28890 - 2016 data 09.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: - Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych w Gościnie- w tym: - przebudowa dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP I, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Jana Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa, ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin - element A zadania - budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Lipowa, Karlińska, Kołobrzeska, Kościuszki w m. Gościno zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Projektowo - Budowlanej -AR-tech-, ul. Bat. Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin - element B zadania I. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu A zadania: 1. klasa drogi L- lokalna 2. kategoria ruchu: KR 2 i KR 3 3. nośność podłoża gruntowego: G4 4. szerokość nawierzchni: 5,00 m - 6,00 m 5. szerokość chodników: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m Planowany zakres prac dotyczy odcinaka o długości 0+894 km i obejmuje: 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów drogi (krawężniki chodników, obrzeża, istniejące nawierzchnie betonu asfaltowego) - zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przebudowywanych nawierzchni stanowią własność zamawiającego; po dokonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni wykonawca jest zobowiązany do przekazania odzyskanych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego; wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej i przekazania sfrezowanego asfaltu w miejsce wskazane przez zamawiającego. 2. wykonanie: 1) przebudowy jezdni o szerokości 6,00 m - 7,00 m na szerokość 5,00 m - 6,00m 2) budowę jezdni szerokości 5,00m - 6,00 m ( w tym obustronne ścieki po 0,30 m na odcinku ulicznym) 3) adaptacja remont jezdni szer. 5,50 m - 6,00 m na odcinku drogowym 4) budowę obustronnych chodników szerokość chodników 1,5 m, 2,0m, 2,5 m 5) przebudowa skrzyżowania 6) wprowadzenie małych drzew 7) możliwość parkowania w pasie drogowym 8) budowę kanału technologicznego 9) budowa oświetlenia drogi 10) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicznym 11) budowę odwodnienia powierzchniowego na odcinkach drogowych 12) usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem 3. oświetlenie - budowa nowego oświetlenia i likwidacja istniejącego (zgodnie z dokumentacją); prowadzenie zasilania oświetlenia z wykorzystaniem kanałów technologicznych; latarnie na skraju pasa drogowego po stronie lewej na odcinku wylotowym i po stronie prawej na odcinku środkowym (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym) 4. kanał technologiczny na całej długości projektowanej przewidziano budowę kanału technologicznego w którym przewidziano także zasilenie oświetlenia (szczegółowy w projekcie wykonawczym branżowym) 5. odwodnienie - zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości, gdzie możliwy jest zasięg z odprowadzeniem grawitacyjnym; wymiana istniejących kanałów w złym stanie technicznym; doprowadzenie przyłączy do granicy pasa drogowego i do rynien zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego; na odcinku wlotowym przewidziano odwodnienie drogowe do rowów drogowych (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym) 6. zjazdy - pozostawiono wszystkie zjazdy istniejące; zmieniono nawierzchnie do projektowanej przebudowy 7. zadrzewienia i zieleń - przy wykonywaniu prac ziemnych w obrębie pomnika przyrody, tj. drzewo gatunek miłorząb japoński, zlokalizowanego na nieruchomości działka nr 337/1 obręb Miasto Gościno, należy zabezpieczyć pień oraz korzenie drzewa a pracę w tym miejscy wykonywać ze szczególną ostrożnością; projekt nie przewiduje wycięcia drzew, jedynie konieczność wycięcie krzewów wzdłuż ul. Kołobrzeskiej oraz przesadzenie krzewów przy ul. Lipowej i wkopanie w miejsce wskazane przez inwestora; nasadzenia drzew wg projektu 8. uzbrojenie i urządzenia nie związane z drogą: 1) kable elektryczne - przebudowa istniejącego uzbrojenia celem usunięcia kolizji (zgodnie z projektem branżowym) 2) wodociąg i kanalizacja - równolegle z niniejszym projektem przebudowy drogi realizowany jest projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wykonany przez innego inwestora, tj. MWiK sp. z o.o. w Kołobrzeg i równolegle realizowany; budowa kanałów sanitarnych musi być skoordynowana z robotami przy budowie drogi; w ramach realizowanego projektu przebudowy drogi w zakresie usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarna ujęto regulacje wysokościową studni i armatury kanalizacji w dostosowaniu do nowych rzędnych 3) gazociąg - na skrzyżowaniu z ul. Lipową projekt przewiduje konieczność przełożenia gazociągu SC110 poza obrys projektowanego ronda (szczegółowy zakres ujęto w projekcie branżowym) 4) telekomunikacja - ujęto regulacje wysokości studni i armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych. II. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu B zadania: 1. Planowany zakres prac dotyczy przebudowy i budowy sieci kanalizacji ściekowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinkach: 1) Kanał od S41 do S60 o średnicy PVC315 l=214,53 m 2) Kanał od S60 do S60.6 o średnicy PVC315 l=86,07 m 3) Kanał od S60 do S75 o średnicy PVC200 l=344,5 m 4) Kanał od S60 do S60.11 średnicy PVC200 l=127,11 m 5) Odgałęzienia sieciowe PVC200 szt.8 o łącznej długości 54,22 m 6) Odgałęzienia sieciowe PVC160 szt.29 o łącznej długości 176,69 m 2 . Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości eksploatacyjnej kanalizacji sanitarnej (przerzuty ścieków) na obszarze zlewni budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym w projekcie budowlanym 2) Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopów po trasie projektowanej sieci kanalizacji ściekowej, 3) Układanie kanałów i odgałęzień sieciowych wraz robotami przełączeniowymi;
  • W ogłoszeniu powinno być:  - Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych w Gościnie- w tym: - przebudowa dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP I, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Jana Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa, ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin - element A zadania - budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Lipowa, Karlińska, Kołobrzeska, Kościuszki w m. Gościno zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Projektowo - Budowlanej -AR-tech-, ul. Bat. Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin - element B zadania I. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu A zadania: 1. klasa drogi L- lokalna 2. kategoria ruchu: KR 2 i KR 3 3. nośność podłoża gruntowego: G4 4. szerokość nawierzchni: 5,00 m - 6,00 m 5. szerokość chodników: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m Planowany zakres prac dotyczy odcinaka o długości 0+912,1 km i obejmuje: 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów drogi (krawężniki chodników, obrzeża, istniejące nawierzchnie betonu asfaltowego) - zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przebudowywanych nawierzchni stanowią własność zamawiającego; po dokonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni wykonawca jest zobowiązany do przekazania odzyskanych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego; wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej i przekazania sfrezowanego asfaltu w miejsce wskazane przez zamawiającego. 2. wykonanie: 1) przebudowy jezdni o szerokości 6,00 m - 7,00 m na szerokość 5,00 m - 6,00m 2) budowę jezdni szerokości 5,00m - 6,00 m ( w tym obustronne ścieki po 0,30 m na odcinku ulicznym) 3) adaptacja remont jezdni szer. 5,50 m - 6,00 m na odcinku drogowym 4) budowę obustronnych chodników szerokość chodników 1,5 m, 2,0m, 2,5 m 5) przebudowa skrzyżowania 6) wprowadzenie małych drzew 7) możliwość parkowania w pasie drogowym 8) budowę kanału technologicznego 9) budowa oświetlenia drogi 10) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicznym 11) budowę odwodnienia powierzchniowego na odcinkach drogowych 12) usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem 3. oświetlenie - budowa nowego oświetlenia i likwidacja istniejącego (zgodnie z dokumentacją); prowadzenie zasilania oświetlenia z wykorzystaniem kanałów technologicznych; latarnie na skraju pasa drogowego po stronie lewej na odcinku wylotowym i po stronie prawej na odcinku środkowym (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym) 4. kanał technologiczny na całej długości projektowanej przewidziano budowę kanału technologicznego w którym przewidziano także zasilenie oświetlenia (szczegółowy w projekcie wykonawczym branżowym) 5. odwodnienie - zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości, gdzie możliwy jest zasięg z odprowadzeniem grawitacyjnym; wymiana istniejących kanałów w złym stanie technicznym; doprowadzenie przyłączy do granicy pasa drogowego i do rynien zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego; na odcinku wlotowym przewidziano odwodnienie drogowe do rowów drogowych (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym) 6. zjazdy - pozostawiono wszystkie zjazdy istniejące; zmieniono nawierzchnie do projektowanej przebudowy 7. zadrzewienia i zieleń - przy wykonywaniu prac ziemnych w obrębie pomnika przyrody, tj. drzewo gatunek miłorząb japoński, zlokalizowanego na nieruchomości działka nr 337/1 obręb Miasto Gościno, należy zabezpieczyć pień oraz korzenie drzewa a pracę w tym miejscy wykonywać ze szczególną ostrożnością; projekt nie przewiduje wycięcia drzew, jedynie konieczność wycięcie krzewów wzdłuż ul. Kołobrzeskiej oraz przesadzenie krzewów przy ul. Lipowej i wkopanie w miejsce wskazane przez inwestora; nasadzenia drzew wg projektu 8. uzbrojenie i urządzenia nie związane z drogą: 1) kable elektryczne - przebudowa istniejącego uzbrojenia celem usunięcia kolizji (zgodnie z projektem branżowym) 2) wodociąg i kanalizacja - równolegle z niniejszym projektem przebudowy drogi realizowany jest projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wykonany przez innego inwestora, tj. MWiK sp. z o.o. w Kołobrzeg i równolegle realizowany; budowa kanałów sanitarnych musi być skoordynowana z robotami przy budowie drogi; w ramach realizowanego projektu przebudowy drogi w zakresie usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarna ujęto regulacje wysokościową studni i armatury kanalizacji w dostosowaniu do nowych rzędnych 3) gazociąg - na skrzyżowaniu z ul. Lipową projekt przewiduje konieczność przełożenia gazociągu SC110 poza obrys projektowanego ronda (szczegółowy zakres ujęto w projekcie branżowym) 4) telekomunikacja - ujęto regulacje wysokości studni i armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych. II. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu B zadania: 1. Planowany zakres prac dotyczy przebudowy i budowy sieci kanalizacji ściekowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinkach: 1) Kanał od S41 do S60 o średnicy PVC315 l=214,53 m 2) Kanał od S60 do S60.6 o średnicy PVC315 l=86,07 m 3) Kanał od S60 do S75 o średnicy PVC200 l=344,5 m 4) Kanał od S60 do S60.11 średnicy PVC200 l=127,11 m 5) Odgałęzienia sieciowe PVC200 szt.8 o łącznej długości 54,22 m 6) Odgałęzienia sieciowe PVC160 szt.29 o łącznej długości 176,69 m 2 . Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości eksploatacyjnej kanalizacji sanitarnej (przerzuty ścieków) na obszarze zlewni budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym w projekcie budowlanym 2) Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopów po trasie projektowanej sieci kanalizacji ściekowej, 3) Układanie kanałów i odgałęzień sieciowych wraz z robotami przełączeniowymi zgodnie z wytycznymi wpt zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,1764,warunki-technicznie-siec-wyd-xii.pdf