Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Gościna z dnia 18 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.1515), oraz  § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu  przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i  szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), Burmistrz Gościna zarządza, co następuje:

§1. 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania  dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, a także terminy składania  dokumentów  do klas pierwszych szkół podstawowych  – określa  załącznik nr 2  do zarządzenia.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące przedszkoli stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie

Burmistrz
mgr inż. Marian Sieradzki


Załącznik nr 1 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

35 KBPobierz

Załącznik nr 2 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

34 KBPobierz