Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Gościna z dnia 18 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.1515), oraz  § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu  przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i  szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), Burmistrz Gościna zarządza, co następuje:

§1. 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania  dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, a także terminy składania  dokumentów  do klas pierwszych szkół podstawowych  – określa  załącznik nr 2  do zarządzenia.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące przedszkoli stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie

Burmistrz
mgr inż. Marian Sieradzki


Załącznik nr 1 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

35 KBPobierz

Załącznik nr 2 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

34 KBPobierz