Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościno, 11-12-2015 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE*


W związku z zamiarem sprzedaży przez Gminę Gościno używanego autobusu szkolnego MAN UL 272 rok produkcji 1994, Burmistrz Gościna informuje o możliwości złożenia oferty cenowej na zakup przedmiotowego sprzętu.

I.
Charakterystyka sprzętu:
:

Sprzedający do oferty załączył skan dokumentu identyfikacyjnego pojazdu ze wszystkimi podstawowymi parametrami niezbędnymi dla oceny stanu technicznego autobusu.

II.
Miejsce postoju autobusu: Wartkowo (osiedle), gmina Gościno; potencjalni oferenci mogą obejrzeć autobus codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

III.

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2015 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: " AUTOBUS - oferta,  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

IV.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim jest zaoferowana cena.

V.
Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnień udziela p. Sylwester Koszel, kontakt tel. kom. 600 872 569
_____________________________________________
* Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta
  • wartość oferty (cenę netto i brutto)
  • termin ważności oferty (związanie ofertą nie krótsze niż 30 dni)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 31.12.2015 r. do godziny 1100, na adres: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, pok. nr 7 (sekretariat).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego (nie wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty).


Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Załącznik - Dokument Identyfikacji Pojazdu

568 KBPobierz