Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2015-07-01

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/KOTŁOWNIA SP W GOŚCINIE/2015

Postępowanie o udzieleni zamówienia w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym i remont kotłowni dla sali gimnastycznej

numer ogłoszenia: 155472 – 2015 z dnia 25.06.2015 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia treść SIWZ:


PYTANIA z dnia 28.06.2015 r.


Pytanie  nr 1:
Czy dla wskazania równoważności ofert dla głównych urządzeń wystarczające będzie załączenie kart katalogowych z parametrami technicznymi urządzeń określonych w SIWZ i zamiennych?
Odpowiedź:
Tak, wystarczą karty katalogowe dla urządzeń

Pytania  nr 2:
W projekcie budowlanym pozostawiono "istniejący przewód gazowy do kuchni DN 40" wyłączony od pozostałej części instalacji gazowej za gazowym MAG 3 z głowicą samozamykającą, czyli niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozwiązanie tej sytuacji?
Odpowiedź:
W projekcie przewidziano montaż dodatkowego detektora gazu zainstalowanego w kuchni oprócz detektora gazu w kotłowni, sterujących pracą zaworu MAG 3 poprzez moduł sterujący.

Pytania  nr 3:
W jaki sposób kotłownia ma zapewnić wymagane parametry temperaturowe dla centralnego ogrzewania 55/40°C przy równoległej pracy na c.o. i c.w.u. skoro nie zaprojektowano zaworu mieszającego?
Odpowiedź:
Kotłownia działać będzie w układzie priorytetu ciepłej wody, a nie pracy równoległej.
Parametry pracy dla centralnego ogrzewania zapewnia sterowanie kaskady kotłów.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz - Marian Sieradzki