Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155472-2015 z dnia 2015-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w miejscowości Gościno 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu -Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach...

Termin składania ofert: 2015-07-09


Numer ogłoszenia: 158074 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155472 - 2015 data 25.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 10:00. 
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
  • W ogłoszeniu jest: - wykaz głównych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
    -1. Wykonawcy składający ofertę muszą dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych urządzeń lub katalog, lub folder potwierdzający, zgodność tych urządzeń z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczając nazwę producenta lub numer katalogowy tak by możliwa była jego identyfikacja. 2. Poszczególne, wymagane przez zamawiającego, parametry i funkcje dla danego urządzenia wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczając w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze (wraz z tłumaczeniem na język polski).
  • W ogłoszeniu powinno być:  - wykaz głównych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
    -1. Wykonawcy składający ofertę muszą dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych urządzeń lub katalog, lub folder potwierdzający, zgodność tych urządzeń z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczając nazwę producenta lub numer katalogowy tak by możliwa była jego identyfikacja. 2. Poszczególne, wymagane przez zamawiającego, parametry i funkcje dla danego urządzenia wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczając w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze (wraz z tłumaczeniem na język polski). 3. Wymagane w pkt VI a.1. dokumenty należy przedłożyć dla urządzeń: 1. kotły - kaskada kotłów 3x80kW 2. separator zanieczyszczeń 3. układ sterujący kotłowni 4. pompy 5. zbiorczy przewód spalinowy kaskady kotłów spełniający wymagania wybranego producenta kotłów 6. stację uzdatniania wody kotłowni spełniającą wymagania producenta kotłów-.