Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2015-06-29

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/KOTŁOWNIA SP W GOŚCINIE/2015

Postępowanie o udzieleni zamówienia w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym i remont kotłowni dla sali gimnastycznej

numer ogłoszenia: 155472 – 2015 z dnia 25.06.2015 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907):

informuje i wyjaśnia, że dokonał zmiany następujących załączników do SIWZ:

1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - kotłownia
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja c.o.
3. przedmiar robót - kotłownia
4. przedmiar robót instalacja c.o.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany:

1. terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień 9 lipca 2015 roku, godz. 10.00; nowy termin składania ofert wyznacza na dzień 13 lipca 2015 roku, godz. 10.00.

oraz
2. dokonał zmiany treści pkt VI a SIWZ, który po zmianie ma następującą treść:

"1. Wykonawcy składający ofertę muszą dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych urządzeń lub katalog, lub folder potwierdzający, zgodność tych urządzeń z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczając nazwę producenta lub numer katalogowy tak by możliwa była jego identyfikacja.
2. Poszczególne, wymagane przez zamawiającego, parametry i funkcje dla danego urządzenia wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczając w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze (wraz  z tłumaczeniem na język polski).

3. Wymagane w pkt VI a.1. dokumenty należy przedłożyć dla urządzeń:
1. kotły - kaskada kotłów 3x80kW
2. separator zanieczyszczeń
3. układ sterujący kotłowni
4. pompy
5. zbiorczy przewód spalinowy kaskady kotłów spełniający wymagania wybranego producenta kotłów
6. stację uzdatniania wody kotłowni spełniającą wymagania producenta kotłów".

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz - Marian Sieradzki