Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr  22/2015
Burmistrza Gościna
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia  8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym oraz w oparciu o treść Uchwały Nr VII/56/07 Rady Gminy Gościno z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gościno zarządzam, co następuje:

    § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń.
    2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Robuń na temat budowy wiatraków w sołectwie Robuń.
    3. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Gościna.

    § 2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Robuń oraz ankiety.
    2. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Robuń zostaje zwołane na dzień 20 czerwca 2015 roku na godzinę 9.00 i odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Robuniu.
    3. Ankieta (której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia) zostanie przeprowadzona 20 czerwca 2015 roku od godz. 10.00 do godz. 16.00. w świetlicy wiejskiej w Robuniu.
    4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy sołectwa Robuń.
   
    § 3. Burmistrz Gościna powołuje zespół konsultacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji  (w tym za przeprowadzenie badania ankietowego) z mieszkańcami  sołectwa  Robunia w składzie:
1.    Andrzej Jakubowski - zastępca Burmistrza Gościna - przewodniczący zespołu konsultacyjnego
2.    Dorota Jabłońska - kierownik USC UM w Gościnie - zastępca przewodniczącego zespołu konsultacyjnego
3.    Teresa Bleczyc - sekretarz gminy - członkini zespołu konsultacyjnego
4.    Marzena Ostropolska - sołtys sołectwa Robuń - członkini zespołu konsultacyjnego
5.    Ryszard Słomczewski - radny Rady Miejskiej w Gościnie - członek zespołu konsultacyjnego
   
    §  4.    Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie, na stronie internetowej Gminy Gościno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Robuń.
      

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki