Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr  22/2015
Burmistrza Gościna
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia  8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym oraz w oparciu o treść Uchwały Nr VII/56/07 Rady Gminy Gościno z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gościno zarządzam, co następuje:

    § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń.
    2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Robuń na temat budowy wiatraków w sołectwie Robuń.
    3. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Gościna.

    § 2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Robuń oraz ankiety.
    2. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Robuń zostaje zwołane na dzień 20 czerwca 2015 roku na godzinę 9.00 i odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Robuniu.
    3. Ankieta (której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia) zostanie przeprowadzona 20 czerwca 2015 roku od godz. 10.00 do godz. 16.00. w świetlicy wiejskiej w Robuniu.
    4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy sołectwa Robuń.
   
    § 3. Burmistrz Gościna powołuje zespół konsultacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji  (w tym za przeprowadzenie badania ankietowego) z mieszkańcami  sołectwa  Robunia w składzie:
1.    Andrzej Jakubowski - zastępca Burmistrza Gościna - przewodniczący zespołu konsultacyjnego
2.    Dorota Jabłońska - kierownik USC UM w Gościnie - zastępca przewodniczącego zespołu konsultacyjnego
3.    Teresa Bleczyc - sekretarz gminy - członkini zespołu konsultacyjnego
4.    Marzena Ostropolska - sołtys sołectwa Robuń - członkini zespołu konsultacyjnego
5.    Ryszard Słomczewski - radny Rady Miejskiej w Gościnie - członek zespołu konsultacyjnego
   
    §  4.    Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie, na stronie internetowej Gminy Gościno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Robuń.
      

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki