Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa kolejna kadencja ławników sądowych> Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52, z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia wyrobów ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory te przeprowadzają rady gmin.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Miejska w Gościnie wybiera:  
           
    1) do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu  - 1 osoba
    2) 2) do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w zakresie prawa pracy - 1 osoba
   
         - na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
   (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
  sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu   
    kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
   
Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
    1) prezesi właściwych sądów;
    2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
    3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu  
    postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
    przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy   
    rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
    zawieszona;
    4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza   
    podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27  
    października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z
    2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
    funkcji ławnika;
    5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o
    wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
    1) imię (imiona), nazwisko,
    2) numer ewidencyjny PESEL,
    3) miejsce stałego zamieszkania,
    4) własnoręczny podpis
- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.   

Koszt opłaty za:
    1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
    2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!
Rada Miejska w Gościnie  przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Gościnie  po upływie terminu,  a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Gościnie stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską w Gościnie, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
         Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,  pok. 7 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu od 7:00 do 15:00, nr tel. ( 94) 35 13 382.

Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze strony  internetowej:
    1) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.
(http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);
 
Wyborów ławników Rada Miejska w Gościnie dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

44 KBPobierzPodgląd pliku

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W KOŁOBRZEGU

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

579 KBPobierzPodgląd pliku