Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2015-05-12

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/KOLEJOWA2015

Postępowanie o udzieleni zamówienia w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi ul. Kolejowej na odcinku 0+000,00 do 0+400,00 na długości 360 m z włączeniem do wybudowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 162"

numer ogłoszenia: 99016-2015 z dnia 29.04.2015 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/KOLEJOWA/2015

PYTANIA z dnia 07.05.2015 r.

Pytanie 1:
Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 1
Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez określenie jako datę od której należy liczyć termin 5 miesięcy na wykonanie całego zadania daty przekazania wykonawcy terenu budowy. Wykonawca może bowiem prowadzić roboty dopiero po dacie przekazania placu budowy.
Odpowiedź:
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tej jednostce redakcyjne.

Pytanie 2:
Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 6
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia powyższej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że przerwanie odbioru odnosi się tylko i wyłącznie do takich wad, które uniemożliwiają eksploatację przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaś istnienie drobnych usuwalnych wad nie będzie stanowić podstawy do odmowy odbioru przedmiotu umowy i uznania, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w ustalonym terminie - a w konsekwencji do naliczenia mu kar umownych. Zgodnie, bowiem  z powszechnie obowiązującym poglądem w panującym  w orzecznictwie jak i nauce prawa, tylko istnienia wad istotnych tj. uniemożliwiający eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem stanowić może podstawę odmowy dokonania odbioru.
Odpowiedź:
- Nieistotne wady nie będą stanowiły podstawy do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie 3:
Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia powyższej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie pokryć te szkody które powstały z przyczyn leżących po jego stronie i w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Odpowiedź:
- Zamawiający wyjaśnia i potwierdza, ze zapis ustępu 10 w paragrafie 4 wzoru umowy będzie zobowiązywał wybranego Wykonawcę do pokrycia szkód, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych przez Wykonawcę) i w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Pytanie 4:
Prosimy o zmiany zapisów w SST D-04.04.02 odnośnie materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.
Pytanie 5:

Prosimy o zmiany zapisów w SST D-04.05.01 odnośnie materiałów i parametrów warstwy podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 14227-1, PN-EN 13242, PN-EN 197-1, PN-EN 1008, PN-EN 934-2 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-5:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.
Pytanie 7:
Prosimy o zmianę zapisów w SST D-04.07.01a oraz D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 16 P i AC 16 W pobranych z drogi z warstwy podbudowy i wiążącej (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 4,0-8,0% (dla KR3). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 14, tabl. 15) wynoszący 4,5-8,0% (KR3) nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 7,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 4,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.
Pytanie 8:

Prosimy o zmianę zapisów w SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki AC 11 S pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich określenie na poziomie 2,0-5,0% (dla KR3). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (tabl. 14) wynoszący 3,0-5,0% nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 2,0 a 4,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 5,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 2,0 a 3,0%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział zagęszczenia powinien się mieścić nawet pomiędzy 99 a 97% (co jednocześnie może wykluczać spełnienie dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach). W praktyce oznacza to, że odporność na działanie czynników klimatyczno-pogodowych warstwy ścieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy.
Odpowiedź do pytań nr 4,5,7,8:
- Zamawiający informuje, o treści zapisu punktu SST D-M 00.00.00-1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych:
"Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej".

Pytanie 6:
Prosimy o możliwość zastąpienia przewidzianej w projekcie (i opisanej w SST D-04.07.01a) mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy AC 16 P mieszanką AC 22 P. Zmiana uziarnienia (jego zwiększenie z 16 do 22 mm) pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji. Prowadzone w kraju i na świecie badania wyraźnie pokazują, że zróżnicowanie w uziarnieniu (jego wielkości) pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową jest parametrem wpływającym w największym stopniu na poprawę połączenia pomiędzy warstwami, co wpłynie na lepsza pracę nawierzchni pod obciążeniem od ruchu drogowego.
Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość (z punktu widzenia istniejącej dokumentacji projektowej) zamiany mieszanki dla warstwy podbudowy AC 16P na mieszankę AC 22P.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz - Marian Sieradzki