Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2015-04-13

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DOKUMENTACJA - remont IV Dywizji WP/2015


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych - ulic Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz    z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 33o7Z, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162". 

numer ogłoszenia: 81724 – 2015 z dnia 10.04.2015 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DOKUMENTACJA - remont IV Dywizji WP/2015

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dokonał zmiany treści załącznik nr 7 do SIWZ, w pkt 5 Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności.

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dokonał zmiany treści załącznik nr 7 do SIWZ, w pkt 5 Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności.

Zamawiający informuje, że określony w załączniku nr 7 zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje dokumentacji kanalizacji sanitarnej.

Poprawiony załącznik nr 7 został umieszczony w BIP Zamawiającego w miejsce dotychczasowego.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki