Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gościna ogłasza zamiar wybudowania kanału technologicznego w drodze gminnej ul. Kołobrzeska, IV Dywizji Wojska Polskiego, Swidwińska w Gościnie

Gościno, 2015-03 -19

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
"Przebudowa dróg gminnych - ulic Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego, Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowanie ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162".
        W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów. Kanały udostępnione są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno

Zgodnie z art. 4 punkt 15a w/w ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)     urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)     linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuje ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Gościnie oraz na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki