Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gościna ogłasza zamiar wybudowania kanału technologicznego w drodze gminnej ul. Kołobrzeska, IV Dywizji Wojska Polskiego, Swidwińska w Gościnie

Gościno, 2015-03 -19

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
"Przebudowa dróg gminnych - ulic Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego, Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowanie ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162".
        W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów. Kanały udostępnione są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno

Zgodnie z art. 4 punkt 15a w/w ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)     urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)     linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuje ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Gościnie oraz na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki