Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ODBIÓR ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOŚCINO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 16-12-2014 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 411802 - 2014

b) w dniu 16-12-2014 r. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.goscino.com.pl


Gościno: ODBIÓR ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOŚCINO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Numer ogłoszenia: 411802 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ODBIÓR ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOŚCINO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu Zamawiający naliczy karę umowną w kwocie 100,00 zł za każdy dzień.
 2. Wykonawca ma obowiązek w porozumieniu z Właścicielem nieruchomości wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne kontenery, pojemniki oraz worki do dnia 31 stycznia 2014 roku. Na dowód powyższego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź innej osoby upoważnionej. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych związanych z ilością miejsc gromadzenia odpadów. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pojemników Zamawiający naliczy karę umowną w kwocie 200,00 zł za każdy niedostarczony pojemnik.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych: - zawierających informację o liczbie i rodzaju wydanych lub odebranych pojemników i worków, - wykaz i ilość odebranych odpadów (winna być podana w poszczególnych frakcjach w Mg), - miejsce ich unieszkodliwiania i odzysku,
 4. Raporty, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
 5. Raporty powinny być dostosowane do systemu informatycznego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyposażenia Wykonawcy w urządzenia do zdalnego wprowadzania danych.
 6. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na zasadach opisanych w punkcie 2. Na uzasadniony, liczbą osób, wniosek rodziny Wykonawca może dokonać wymiany pojemnika na mniejszy lub większy. O każdej zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego.
 7. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptować i publikować na stronie internetowej www.goscino.pl.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności.
 9. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 10. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gościno Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) poza terenem gminy Gościno kierując się treścią zawartą w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2023 na obszarze Koszalińskiego Regionu Gospodarki Odpadami. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania według załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. Regionalny Zakład Odzysku Odpadów Komunalnych, Korzyścienko. Zarządzający: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 

w zakresie odpadów oznaczonych kodami:

a. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
b. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
c. 150107 Opakowania ze szkła
d. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
e. 200201 Odpady ulegające biodegradacji
f. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
g. 150101 Opakowania z papieru i tektury..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 5.000zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Gościno Nr: 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001

5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy również wykażą, że posiadają: - aktualne zezwolenie Burmistrza Gościna na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w rozumieniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach, - aktualne zezwolenie na transport odpadów wydanej na podstawie ustawy o odpadach

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy przedstawią również wykaz głównych usług - w tym usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zbliżonym zakresie, jaki Zamawiający określił w pkt. III SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (załącznik nr 8 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), w zakresie nie mniejszym niż: a. minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b. minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c. minimum jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Ponadto oświadczą, że wyposażą wszystkie pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w treści SIWZ, w system monitoringu - bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. Pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Oznakować pojazdy w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne w sposób trwały i czytelny (wykaz sprzętu złożony wg załącznika nr 9 do SIWZ) Wykonawca na czas trwania umowy wyposaży Zamawiającego w oprogramowanie zainstalowane na co najmniej 1 stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego, umożliwiające: bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykorzystania usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na monitorze miejsca prowadzenia prac, w zakresie obejmującym bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystywanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu danych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 95
 2. emisja spalin - 5.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno (sekretariat - pok. nr 7)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

98 KBPobierz

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

79 KBPobierz

Zał. nr 2 – Wykaz mieszkańców Gminy Gościno

132 KBPobierz

Zał. nr 3 – Wykaz mieszkańców Miasta Gościno

88 KBPobierz

Zał. nr 4 – Wykaz zabudowy wielorodzinnej

10.5 KBPobierz

Zał. nr 5 – Wykaz nieruchomości niezamieszkałych

15.5 KBPobierz

Zał. nr 6 i 7 – Oświadczenia wykonawcy

13.2 KBPobierz

Zał. nr 8 – Wykaz głównych usług

67 KBPobierz

Zał. nr 9 – Wykaz sprzętu

26 KBPobierz

Zał. nr 10 – Informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej

29 KBPobierz

Zał. nr 11 – Formularz ofertowy

41 KBPobierz

Wzór umowy

29 KBPobierz