Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PFiŚ/1/2014 - 13.11.2014r.

          Gościno, 2014-11-13

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Wykonawca:
                                MZZDiOŚ sp. z o.o. w Kołobrzegu

Nr postępowania: PFiŚ/1/2014

numer ogłoszenia w BZP - 221755-2014 z dnia 17.10.2014 rok


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.:

Odbiór oraz częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.10.2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono tylko jedną ofertę, której cena znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, w oparciu o treść przepisu art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp, postanowiono jak w sentencji.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki