Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE z dnia 18 października 2014 r.


        Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydata na Burmistrza Gościna ponieważ w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydata na burmistrza zgłoszony został tylko jeden kandydat.

        W związku z powyższym termin zgłaszania kandydatów na burmistrza ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania niniejszego obwieszczenia – tj. do dnia 23 października 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie dla przyjmowania zgłoszeń będzie pełnić dyżury następujących dniach i godzinach:

  • 20 października 2014 r. (poniedziałek ) w godz. 1300-1500,
  • 21 października 2014 r. (wtorek) w godz. 1300-1500,
  • 22 października 2014 r. (środa) w godz. 1300-1500,
  • 23 października 2014 r. (czwartek) w godz. 13.00-15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie – tj. w Urzędzie Miejskim w Gościnie pok. 3 (tel. 94 35 13 375).

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072.

Obwieszczenie

31 KBPobierz