Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE z dnia 18 października 2014 r.


        Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydata na Burmistrza Gościna ponieważ w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydata na burmistrza zgłoszony został tylko jeden kandydat.

        W związku z powyższym termin zgłaszania kandydatów na burmistrza ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania niniejszego obwieszczenia – tj. do dnia 23 października 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie dla przyjmowania zgłoszeń będzie pełnić dyżury następujących dniach i godzinach:

  • 20 października 2014 r. (poniedziałek ) w godz. 1300-1500,
  • 21 października 2014 r. (wtorek) w godz. 1300-1500,
  • 22 października 2014 r. (środa) w godz. 1300-1500,
  • 23 października 2014 r. (czwartek) w godz. 13.00-15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie – tj. w Urzędzie Miejskim w Gościnie pok. 3 (tel. 94 35 13 375).

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072.

Obwieszczenie

31 KBPobierz