Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gościna informuje, że do dnia 23 października 2014 roku można składać oferty na wydzierżawienie części pomieszczenia znajdującego się w budynku Gościńskiego Centrum Sportu przy ulicy IV Dywizji WP 68A w Gościnie.

Gościno, 2014-10 -16

OGŁOSZENIE

        Burmistrz Gościna informuje, że do dnia 23 października 2014 roku można składać oferty na wydzierżawienie części pomieszczenia znajdującego się w budynku Gościńskiego Centrum Sportu przy ulicy IV Dywizji WP 68A w Gościnie.
        Pomieszczenie wraz z wyposażeniem oraz zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem do prowadzenia kawiarenki bez termicznej obróbki żywności oraz z możliwością sprzedaży piwa.

Złożona oferta winna zawierać dane oferenta wraz z informacją o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, krótki opis proponowanego zakresu świadczonych usług w wydzierżawionym pomieszczeniu kawiarenki oraz propozycję oferenta dotyczącą kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie (pokój nr 7) najpóźniej do dnia 23.10.2014 roku do godziny 1500.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana roczna umowa dzierżawy, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania o kolejne dwa lata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty.


Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki