Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa centrum społeczno-kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego w Dargocicach Gmina Gościno - B/ŚWIETLICA DARGOCICE/2014 - 07.08.2014r.

        

Gościno, 2014-08-07

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Nr postępowania: B/ŚWIETLICA DARGOCICE/2014


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację projektu pn.:

Budowa centrum społeczno-kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego w Dargocicach Gmina Gościno.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.08.2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zaoferowali na wykonanie przedmiotu zamówienie kwoty znacznie przekraczające kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki