Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Spis Wyborców

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - spis wyborców


DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. 12.05.2014 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.05.2014 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.05.2014 r. (w godz. pracy Urzędu).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5. do 16.05.2014 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Gościnie,  pok. Nr 4 parter stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 943513375.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011r. Nr 158 poz. 942 ze zm.), postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014r. Poz. 231).

Tryb odwoławczy
Każdy może wnieść do burmistrza reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

24 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców niepełnosprawnych

31 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

31 KBPobierz

Wniosek - zaświadczenie o prawie do głosowania

23 KBPobierz