Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Spis Wyborców

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - spis wyborców


DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. 12.05.2014 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.05.2014 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.05.2014 r. (w godz. pracy Urzędu).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5. do 16.05.2014 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Gościnie,  pok. Nr 4 parter stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 943513375.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011r. Nr 158 poz. 942 ze zm.), postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014r. Poz. 231).

Tryb odwoławczy
Każdy może wnieść do burmistrza reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

24 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców niepełnosprawnych

31 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

31 KBPobierz

Wniosek - zaświadczenie o prawie do głosowania

23 KBPobierz