Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/WYCENA/2014 - 14.04.2014r.

Gościno, 2014-04-14

Zamawiający:
Gmina Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/WYCENA/2014

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ustalenia (wyceny) wartości rynkowej dla budowli pn.: Zespół elektrowni wiatrowych Wartkowo wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w gminie Gościno, woj. zachodniopomorskie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo  zamówień publicznych

UZASADNIENIE

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczył termin składania ofert na dzień 7 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

Mając na uwadze treść art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający obowiązany jest umorzyć postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki