Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA GOŚCINO
IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 GOŚCINO
Tel. (prefix) 0-94 351 25 03
Fax.(prefix) 0-94 351 25 03

sekretariat@goscino.com.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka

www.epuap.gov.pl

 
NIP: 671-171-01-76
REGON: 330920676


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Miasto Gościno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gościnie w dniu 28 czerwca 2022 r. uchwały Nr XXXVI/344/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Miasto Gościno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@goscino.com.pl lub adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. »»»


Stawki podatków na 2022 rok  »»»


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu stanowiącego własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gościno

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu„Uproszczonego Planu Urządzania Lasu stanowiącego własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gościno w obrębach: Ząbrowo, Ołużna, Pławęcino, Jarogniew, Mołtowo, Pobłocie Małe, Robuń, Dargocice, Wierzbka Dolna i Miasto Gościno na okres 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r.,"

z up. Burmistrza
Łukasz Rybarkiewicz
Zastępca Burmistrza


Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


UWAGA! Zmiana siedziby Referatu
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnym
i


ZAPYTANIA OFERTOWE


Rada Miejska w Gościnie
Portal MieszkańcaSzanowni Mieszkańcy Gościna,

informujemy, że od dnia 1 czerwca 2019r. na terenie sołectwa Gościno nie funkcjonuje instytucja inkasenta.
Podatek od nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gościnie lub w kasie pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie.Burmistrz Gościna informuje,
że z dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów
(pokoje nr 13, 14 i 15) pracuje w następujących godzinach:

od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00
poniedziałek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)


Gościno, dnia 07.08.2017 r.

znak: BFE 042

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 »»»


UWAGA!!!
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca u Sołtysów poszczególnych sołectw, w kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie lub na indywidualny nr konta bankowego.

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać adres nieruchomości za którą dokonujemy opłatę, nazwisko osoby na którą wypełniana była deklaracja, numer konta księgowego oraz opłata za odpady za miesiąc/miesiące za które dokonujemy płatności na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać
na konto nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000   PBS Gościno


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


 


Gościno, dnia 13.10.2015 r.

Burmistrz Gminy Gościno informuje, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r Prawo   o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r poz. 1485) zamiar zorganizowania zgromadzenia, na terenie Gminy Gościno organizator zgromadzenia składa poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie:
telefon – 091 43 03 342, fax – 091 43 38 522,
poczta elektroniczna – wczk@szczecin.uw.gov.pl


TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie »»»


ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: »»»