Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno dnia 13 lutego 2014r.

CP.B.6733.003.2014

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. ) Burmistrz Gościna zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2014r. na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych 15kV oraz 0,4kV wraz z szafką kablowo - pomiarową, wymianą istniejącego słupa SN w linii napowietrznej 15kV, montażu nowego słupa w linii 15kV, demontażu słupa w linii napowietrznej 15kV, demontażu odcinka linii napowietrznej 15 kV na działkach numer 469/2, 901/6, 120/17, 120/18, obręb Miasto Gościno w miejscowości Gościno.
 
Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 7 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

299 KBPobierz