Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 1/2014


       na podstawie art. 35 oraz 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. t.j. Nr 102,  poz. 651 z późn. zm ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXXVI/250/13 z dnia 5 grudnia 2013, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • OŁUŻNA  24/1 gm. Gościno - działka Nr 252/2 o pow. 0,0377 ha - KO1L/00029021/7

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA/OPIS NIERUCHOMOŚCI

  • Lokal niemieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 69,20 m2 obejmujący dwie sale, pokój, korytarz z wc Brak mpzp, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej -MZ
  1. W/w nieruchomość  zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.
  2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 24.01.2014r. do dnia 14-02-2014 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 1/2014 - czytaj całość

19.8 KBPobierz