Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:  
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
    - ojciec dziecka lub matka, oraz pełnomocnik
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012.788-j.t.).
  3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)