Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Gmina Gościno, Nr rachunku: 35 85 81 10 30 0500 1202 0011 5000

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:  
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. do 1 miesiąca
  2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1.    Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2.    W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
3.    Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
4.    Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5.    Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
6.    Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
7.    Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a)    nazwiska ośmieszającego lub bielicującego z godnością człowieka,
b)    na nazwisko używane,
c)    na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d)    na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę nazwisko historyczne,   wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.
9.   Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
10.    Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
11.    Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem    Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.

PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.
  2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.

41 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

43 KBPobierz