Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Gmina Gościno, Nr rachunku: 35 85 81 10 30 0500 1202 0011 5000

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:  
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. do 1 miesiąca
  2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1.    Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2.    W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
3.    Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
4.    Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5.    Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
6.    Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
7.    Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a)    nazwiska ośmieszającego lub bielicującego z godnością człowieka,
b)    na nazwisko używane,
c)    na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d)    na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę nazwisko historyczne,   wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.
9.   Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
10.    Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
11.    Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem    Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.

PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.
  2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.

41 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

43 KBPobierz