Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/BOISKA ZĄBROWO/2013


postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno”  - w części dotyczącej dokończenia budowy boisk trawiastych przy świetlicy

realizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013


Projekty te są realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW  na lata 2007-2013.

numer ogłoszenia: 298694 – 2013, data zamieszczenia: 26.07.2013 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: B/BOISKA ZĄBROWO/2013

PYTANIE z dnia 01.07.2013 r.

Pytanie 1:
- Czy należy doliczyć do kosztów remontu boiska rozebranie i ponowny montaż obrzeży betonowych, które już są wykonane?

Odpowiedź:
- Wykonawca tak powinien skalkulować roboty ziemne dotyczące korytowania, aby już  wbudowane obrzeża trawnikowe nie uległy zniszczeniu.

Pytanie 2:
- Zgodnie z treścią SIWZ oraz dokumentacją wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

Odpowiedź:
- Wykonawca tak powinien skalkulować roboty ziemne dotyczące korytowania, aby już  wbudowane obrzeża trawnikowe nie uległy zniszczeniu.

Pytanie 3:
- W związku z barkiem w rejonie budowy ujęcia wody, czy Zamawiający zabezpieczy dostęp do poboru wody do budowy i pielęgnacji oraz z jakiego miejsca pobór by miał nastąpić i kto będzie ponosił koszty?

Odpowiedź:
- W przedmiarze (załącznik do SIWZ) Zamawiający określił zakres prac, jakich będzie wymagał od wykonawcy w związku z pielęgnacją nowo wykonanej nawierzchni trawiastej boisk. Zakres ten został określony: „do pierwszego koszenia”. Zatem wszelkie prace związane z tym zakresem prac wykonawca jest zobowiązany wycenić.
Zamawiający – na koszt wykonawcy - może zapewnić dostęp do poboru wody, której ujęcie  znajduje się przy świetlicy wiejskiej, przy której budowane są przedmiotowe boiska. Koszt poboru wody obciąża wykonawcę.

Pytanie 4:
- Jakie jest ciśnienie wody i średnica przyłączy?

Odpowiedź:
- Ciśnienie wody zgodne z ciśnieniem dla sieci wodociągowej, przyłącze o średnicy nominalnej d=25 mm, z przejściem na d=20 mm.

Pytanie 5:
- Czy do prac budowlanych należy zaplanować demontaż i ponowny montaż zamontowanych już tablic do koszykówki, słupków do siatkówki i bramek?

Odpowiedź:
- Wykonawca tak powinien skalkulować roboty ziemne aby zamontowane już urządzenia nie uległy zniszczeniu.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki