Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).
2) Dane mogą być udostępnione:
- osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
- jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

3) Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5) Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

OPŁATY

- 31 zł - opłata za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkiwania cudzoziemców i rejestru PESEL płatna gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 52  lub na rachunek bankowy Gminy Gościno nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000.
- 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo płatna Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 52  lub na rachunek bankowy Gminy Gościno nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Gościnie -  Urząd Stanu Cywilnego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 4, telefon 94 35 13 375 lub 94 35 13 382
- Dorota Jabłońska - Kierownik USC,
- Agnieszka Sielska - Z-ca Kierownika USC.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie składa się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
2) Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3) W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
4) W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.


Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL - wzór

348 KBPobierzPodgląd pliku