Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gościno 14.02.2013 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o:

  1. podjęciu przez Radę Miejską w Gościnie uchwały Nr XXI/138/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica,
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

Teren sporządzenia planu miejscowego położony jest w pobliżu jeziora Kamienica i ograniczony drogami Gościno - Kamica -Trzynik i Kamica - Karkowo oraz ścianami kompleksów leśnych zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków do projektu planu oraz wniosków i uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gościnie. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gościnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno; email budownictwo@goscino.com.pl w terminie do 15 marca 2013 r. powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot wniosku lub uwagi, oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gościna.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, pok. nr. 12 w godz. 800 -  1400 oraz na stronie internetowej  bip.goscino.com.pl

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki

Załącznik graficzny

180 KBPobierz