Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gościno 14.02.2013 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o:

  1. podjęciu przez Radę Miejską w Gościnie uchwały Nr XXI/138/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica,
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

Teren sporządzenia planu miejscowego położony jest w pobliżu jeziora Kamienica i ograniczony drogami Gościno - Kamica -Trzynik i Kamica - Karkowo oraz ścianami kompleksów leśnych zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków do projektu planu oraz wniosków i uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gościnie. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gościnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno; email budownictwo@goscino.com.pl w terminie do 15 marca 2013 r. powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot wniosku lub uwagi, oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gościna.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, pok. nr. 12 w godz. 800 -  1400 oraz na stronie internetowej  bip.goscino.com.pl

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki

Załącznik graficzny

180 KBPobierz