Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Gościna z dnia 24 października 2012 roku


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA


Zarządzeniem Nr 97/12 Burmistrza Gościna z dnia 24 października 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Gościno dotyczące wprowadzenia znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyznacza się termin dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych na dzień 7 i 14 listopada 2012 roku. Spotkania odbędą się o godzinie 1700 w Domu Kultury w Gościnie, przy ulicy Matejki 2.

Konsultacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościno dotyczą następujących zagadnień:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • oraz terminów wnoszenia opłat (miesięczny, kwartalny, w terminach płatności innych podatków)

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy Gminy, właściciele nieruchomości z terenu Gminy Gościno oraz przedsiębiorcy mogą wyrażać swoje opinie w formie wypełnionej przez siebie ankiety. Ankieta (w trzech wersjach: dla prywatnych właścicieli nieruchomości, dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców pojedynczych budynków oraz dla przedsiębiorców) jest dostępna  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Gościno: www.goscino.com.pl, na BIP Urzędu Miejskiego w Gościnie: bip.goscino.com.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Gościnie – pokój nr 5.

Wypełnione ankiety należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Gościnie – pokój nr 5, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: srodowisko@goscino.com.pl

INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA GMINY PRZEZ USTAWĘ O UTRZYMANIU   CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Gościnie. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Rada Miejska w Gościnie, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności bierze pod uwagę nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo. Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Miejska w Gościnie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego.

Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Miejska w Gościnie może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościno jest:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła",
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
 • osiągniecie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych redukcji masy odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych na składowisko,
 • utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

 

Ankieta dla prywatnych właścicieli nieruchomości

33 KBPobierz

Ankieta dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców pojedynczych budynków

36 KBPobierz

Ankieta dla przedsiębiorców

25 KBPobierz