Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Gościno, 2012-09-06

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.:  B/SOLARY/2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościno” – realizowanego w ramach Projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

wybrano ofertę Nr 2, złożoną przez:

Pana Bogusława Kopiję – „PROVSOLAR”,
ul. Sportowa 4, 74-100 Gryfino

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I. W przedmiotowym postępowania ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, złożył również wykonawca:

Oferta nr 1:
„SOLVER” sp. z o.o.,

ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry
Oferta uzyskała 99,83 pkt

II.  W przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o treść art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP, wykluczono następujących wykonawców:

Oferta nr 3:
Dorota Łapińska – Firma Usługowo- Handlowa DOMGAS,

Kukinia 25, 78 - 111 Ustronie Morskie

Oferta nr 4:
Kazimierz Stankiewicz, Zenon Zdrowowicz spółka cywilna – Usługowy Zakład Instalacyjno-Ogólnobudowlany,

ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg

UZASADNIENIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW (OFERTA NR 3 i OFERTA NR 4)

Zamawiający, Gmina Gościno, pismem z dnia 02.08.2012 roku wezwał wszystkich wykonawców w przedmiotowym postępowaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawców do przedłużeniu okresu ważności wadium.
Wykonawcy: Dorota Łapińska DOMGAS z Kukani (oferta nr 3) oraz Kazimierz Stankiewicz i Zenon Zdrowowicz spółka cywilna z Kołobrzegu (oferta nr 4) nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Mając na uwadze treść art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

III.  W przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez Panią Mirosławę Górniak – INSTAL - SERWIS, ul. Kołobrzeska 6/13, 78-200 Białogard.


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ, wymagał, między innymi, aby oferowane przez wykonawców kolektory miały temperaturę postoju nie mniejszą niż 210ºC. W oparciu dokumenty stanowiące treść oferty nr 5 Zamawiający ustalił, że temperatura postoju oferowanego kolektora wynosi tylko 123ºC. A zatem treść oferty, złożonej przez Panią Mirosławę Górniak – INSTAL – SERWIS z Białogard nie odpowiada treści SIWZ.
Mając powyższe na uwadze oraz treść art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający jest zobowiązany ofertę odrzucić.

IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania wszystkim Wykonawcom niniejszego zawiadomienia faksem (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki