Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Gościno, 2012-07-17

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.:  B/SKATEPARK/2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zaplecza stadionu”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. – w części dotyczącej wyposażenia skateparku

I. wybrano ofertę Nr 1, złożoną przez:

Pana Piotra Nowaka –TECHRAMPS
ul. Organki 2, 31-990 Kraków

UZASADNIENIE  WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

II.  W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III.   Zamawiający zawrze umowę z ww. Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w dniu 19 lipca 2012 roku,  zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a).
Niniejsze zawiadomienie zostało przesłania faksem w dniu 17.07.2012 r. oraz listem poleconym na adres wybranego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki